دوشنبه، 2 مرداد 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/05/02
تاریخ به روز رسانی:1396/05/02
تاریخ به روز رسانی:1396/05/02
تاریخ به روز رسانی:1396/05/02
1396/05/02  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 16459068
حجم معامله 51164
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 367138025
حجم معامله 582286
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 136777006
حجم معامله 381696
بازار
تعداد دفعات 55081
تعداد معامله شده 633888460
حجم معامله 1479645