یکشنبه، 2 مهر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/07/02
تاریخ به روز رسانی:1396/07/02
تاریخ به روز رسانی:1396/07/02
تاریخ به روز رسانی:1396/07/02
1396/07/02  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 3041321
حجم معامله 11725
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 290421260
حجم معامله 530857
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 73665900
حجم معامله 171710
بازار
تعداد دفعات 54573
تعداد معامله شده 554153666
حجم معامله 1081520