چهارشنبه، 6 اردیبهشت 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/02/06
تاریخ به روز رسانی:1396/02/06
تاریخ به روز رسانی:1396/02/06
تاریخ به روز رسانی:1396/02/06
1396/02/06  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 3430865
حجم معامله 9505
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 566364838
حجم معامله 935908
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 160917106
حجم معامله 441908
بازار
تعداد دفعات 99384
تعداد معامله شده 1055195655
حجم معامله 2205160