سه شنبه، 3 اسفند 1395
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1395/12/03
تاریخ به روز رسانی:1395/12/03
تاریخ به روز رسانی:1395/12/03
تاریخ به روز رسانی:1395/12/03
1395/12/03  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 79233.3
نماگر صنعت 66780.2
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 687092
حجم معامله 1180
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 324849929
حجم معامله 443169
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 107726041
حجم معامله 215471
بازار
تعداد دفعات 57105
تعداد معامله شده 636185850
حجم معامله 1290269