شنبه، 5 فروردین 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/01/05
تاریخ به روز رسانی:1396/01/05
تاریخ به روز رسانی:1396/01/05
تاریخ به روز رسانی:1396/01/05
1396/01/05  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده
حجم معامله
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 46054229
حجم معامله 73669
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 6049182
حجم معامله 15977
بازار
تعداد دفعات 6377
تعداد معامله شده 87552894
حجم معامله 125540