شنبه، 6 خرداد 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/03/06
تاریخ به روز رسانی:1396/03/06
تاریخ به روز رسانی:1396/03/06
تاریخ به روز رسانی:1396/03/06
1396/03/06  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 87775217
حجم معامله 318475
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 277948447
حجم معامله 512882
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 94910830
حجم معامله 282052
بازار
تعداد دفعات 64606
تعداد معامله شده 739442148
حجم معامله 1684730