پنجشنبه، 28 دی 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/10/28
تاریخ به روز رسانی:1396/10/28
تاریخ به روز رسانی:1396/10/28
تاریخ به روز رسانی:1396/10/28
1396/10/28  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 8110413
حجم معامله 40364
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 422768138
حجم معامله 782449
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 153462068
حجم معامله 443166
بازار
تعداد دفعات 76151
تعداد معامله شده 879099201
حجم معامله 2118384