یکشنبه، 30 مهر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/07/30
تاریخ به روز رسانی:1396/07/30
تاریخ به روز رسانی:1396/07/30
تاریخ به روز رسانی:1396/07/30
1396/07/30  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 4795707
حجم معامله 22946
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 249140704
حجم معامله 476566
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 94071560
حجم معامله 317571
بازار
تعداد دفعات 60132
تعداد معامله شده 491760872
حجم معامله 1216735