یکشنبه، 30 مهر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
آرشیو اطلاعیه های سازمان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/07/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/07/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/03/31(اصلاحیه) 1396/07/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی نشده) 1396/07/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده) 1396/07/30
اطلاع رساني شرکت در خصوص برگشت ذخيره بيمه (به پیوست) 1396/07/30
تغيير آدرس شرکت (به پیوست) 1396/07/30
توضيحات شرکت در مورد عملکرد دوره 9 ماهه منتهي به ‎1396/06/31 (به پیوست) 1396/07/30
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/06/31 (شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند) 1396/07/30
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/07/30
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/07/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31 1396/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31 1396/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/07/30
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1394/12/29 1396/07/30
مشمول اصل 44 - گزارش توجیهی افزایش سرمایه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی 1396/07/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه) 1396/07/30
توضيحات تکميلي شرکت در خصوص تعديل با اهميت اطلاعات پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1396 (به پیوست) 1396/07/30
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/06/31 (شرکت توسعه سرمايه رادين) 1396/07/30