پنجشنبه، 23 آذر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
آرشیو اطلاعیه های سازمان
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/22
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/09/22
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده) 1396/09/22
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1396/09/22
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/22
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بانک تجارت) 1396/09/22
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1396/09/22
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1396/09/22
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/09/22
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) 1396/09/22
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) 1396/09/22
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) 1396/09/22
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/08/30 1396/09/22
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1396/09/22
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/22
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده 1396/09/22
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/08/30 (حسابرسی نشده) 1396/09/22
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1396/09/22
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 1396/09/22
مشمول اصل 44 - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/22